Regulamin sprzedaży internetowej

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży oraz realizacji umowy sprzedaży usług przez Serwis internetowy spektrumzywienia.pl

2. Właścicielem Serwisu jest firma:
Spektrum Żywienia Dietetyk Mgr Lidia Szczepańska
Powstańcza 1/12A
62-546 Poznań, Polska
NIP: 6191057266
Telefon: 604 544 772
e-mail: kontakt@spektrumzywienia.pl
zwana dalej Sprzedawcą.

3. Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość, w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego spektrumzywienia.pl

4. Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (konsumenci) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

5. Korzystając z Serwisu i dokonując zamówienie usług w Serwisie (Kupujący) deklarują:
– że zapoznali się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptują jego postanowienia;
– że zapoznali się z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych i akceptują jej postanowienia;
– że zapoznali się politykę plików Cookies serwisu

II. Zamówienie usługi

1. Przedmiotem zamówienia realizowanego przez Sprzedawcę jest przygotowanie indywidualnego planu żywieniowego z kompleksowymi wytycznymi oraz listą zakupów lub zamówienie przez Kupującego konsultacji dietetycznej on-line.

2. Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularze zamówienia zamieszczone na stronie spektrumzywienia.pl

4. W celu złożenia zamówienie Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówieniowy wraz z wywiadem żywieniowym lub wypełnić zgłoszenie konsultacji on-line.

5. Przesłanie formularza możliwe jest po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych oznaczonych symbolem * oraz po akceptacji postanowień Regulaminu, Polityki prywatności oraz wyrażeniu zgody na rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Przygotowany plan żywieniowy będzie bardziej dokładny i dostosowany do profilu Kupującego, gdy wszystkie pola formularza będą wypełnione w sposób prawdziwy i przemyślany. Odpowiedź na każde z pytań ma znaczenie i jest istotna

7. Po wypełnieniu formularza Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w kwocie zgodnej z wybraną opcją planu żywieniowego w terminie do 7 dni po przesłaniu wypełnionego formularza na numer konta bankowego:
SPEKTRUM ŻYWIENIA Lidia Szczepańska
95 1020 4900 0000 8502 3116 9002 (PKO BP)
W przypadku zamawiania konsultacji on-line wpłata musi zostać zaksięgowana przed planowaną konsultacją.

8. Przygotowanie planu żywieniowego nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

9. Indywidualny plan żywieniowy z kompleksowymi wytycznymi oraz listą zakupów w odpowiedniej opcji i formule diety zostanie dostarczony Kupującemu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

III. Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Kupujący ma prawo reklamować usługę, jeżeli jest ona niezgodna z umową lub została wykonana wadliwie.
Reklamacje należy kierować na adres:
Spektrum Żywienia Dietetyk Mgr Lidia Szczepańska
Powstańcza 1/12A
62-546 Poznań, Polska
NIP: 6191057266
Lub przez e-mail: kontakt@spektrumzywienia.pl

2. Kupujący może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową lub zażądać zwrotu wpłaty.

3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem zawierając umowę o świadczenie usług ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Za dzień zawarcia umowy uznaje się datę przesłania formularza zamówienia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący (konsument) zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy przesyłając oświadczenie na adres e-mail: kontakt@spektrumzywienia.pl

3. Odstąpienie od umowy w przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w powyżej może wiązać się z koniecznością zapłaty częściowego lub pełnego wynagrodzenia za wykonane usługi do czasu odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedającego usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota częściowa należna za niewykonaną jeszcze usługę.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującym, którzy nie zawierają umowy jako konsumenci (w tym również osobom fizycznym zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

V. Prawa autorskie

1. Treści zamieszczone w serwisie internetowym oraz otrzymane przez Kupującego w ramach świadczenia usług przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich w serwisie spektrumzywienia.pl

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2020 roku.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego